Bo, arbeide og oppleve i Fjordene

Fjord Cowork er et konsept og en nettside som bygger på trendene knyttet til Coworking og Workation. Målet er å trekke folk til verdensarvområdet Geiranger med omegn for å bo, arbeide og oppleve – utenom sesong. Arbeidet er initiert av Stiftelsen Geirangerfjorden Verdsarv og gjennomføres i et samarbeid mellom Metafor, stiftelsen, Hyke Studio og Språkøret.

Mer om arbeidet vårt og andre prosjekter her.

Bilde: Hyke Studio, skjermbilde fra forsiden av nettsiden Fjord Cowork.

Protect and prosper

EU-prosjektet PROWAD Link har vært et samarbeid mellom NTNU, Geirangerfjorden Verdsarv og verneområdene i The Wash and North-Norfolk i England og verdensarvområdet Vadehavet som ligger både i Danmark, Nederland og Tyskland. Vadehavet dekker store områder viktige blant annet viktige for trekkfugler på ferd oppover og nedover i Europa og Afrika. Tema for NTNU sin forskning i prosjektet var bærekraftig entreprenørskap, og i tillegg til ren forskning ble det blant annet utviklet filmer og en kunnskapsbank for bærekraftig bedriftsutvikling i små reiselivsbedrifter, TENS. Prosjektet er nettopp avsluttet.

Bilde: Tidevannsslettene ved Wilhelmshaven i Tyskland, et spisskammers for slitne trekkfugler. Tysk vindmøllesatsing kan skimtes i bakgrunnen.

Digital tvilling for bærekraftig utvikling

I prosjektene TWIN Fjord og SMARTPlan utvikles kompetanse knyttet til bruk av 3D spillteknologi i bærekraftig arealplanlegging. Prosjektene er et samarbeid mellom NTNU Ålesund, NMBU, NINA, Augment City, Høgskulen i Volda og Universitetet i Bonn i tillegg har vi mange samarbeidsparnere fra praksisfeltet. Else Ragni Yttredal er og har vært prosjektansatt ved NTNU Ålesund på prosjektet TWIN Fjord og ved Høgskulen i Volda på prosjektet SMARTPlan.

Prosjekter på gang

  • Forskningsprosjektet SUSTRANS – Sustainable transportation in rural tourism pressure areas, et samarbeid mellom NTNU, Sintef, Universitetet i Bonn og Høgskulen i Volda.
  • Besøksstrategi for Geiranger – Herdalen Landskapsvernområde på oppdrag fra Verneområdestyret Geiranger – Herdalen.
  • Verdsarvskulen Eidsdal. Hjelp til  å videreutvikle verdsarvskule-satsingen.
  • «Gamle hus – ny bruk» – verdiskaping knyttet til gamle hus på oppdrag fra Stiftinga Geirangerfjorden Verdsarv

Grensejustering Norddal og Eidsdal til Stranda kommune

I høve søknad om grensejustering for bygdene Norddal og Eidsdal har vi lagt ut ein del informasjon på nettsida.

Søknad om grensejustering finn du her.

Utgreiinga som ligg til grunn finn du her.

Referat frå oppstartmøte med Fylkesmannen i Møre og Romsdal i høve grensejusteringssaka finn de her.  I dette høvet var det fleire innlegg:

Fylkesmannen sitt innlegg.
Norddal kommune sitt innlegg.
Arbeidsgruppa i Eidsdal – Norddal sitt innlegg finn de her og her.

Vurderer helhetlige transportløsninger for Geirangerfjordområdet

Forskningsprosjektet SUSTRANS (An integrated sustainability appraisal methodology for transportation in rural tourism pressure areas) søker å utvikle metoder for å  vurdere bærekraft i transportløsninger for turistbaserte pressområder og bruker Geirangerfjordområdet som case . Partnere er NTNU, SINTEF, Høgskulen i Volda og Universitetet i Bonn. Else Ragni Yttredal arbeider for Høgskulen i Volda på prosjektet og er spesielt knyttet til kartlegging og involvering av interessenter. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd.

1851 opp ned Norddal, Norges høgste motbakkeløp første gong 9. september

9. september i år blir 1851 opp ned Norddal arrangert for første gang. Arrangementet består av tre løp, der ein skal gå og springe både opp og ned: Torvløysa 1851 opp//ned – 24,4 km. Daurmålsfjellet 805 opp//ned – 14 km og Rellingsætra 570 opp//ned – 8,4 km. Alle løpa har både konkurranse- og turklasse. Dei startar i fjøresteinane ved kaia i Norddal og endar opp same plass. Metafor arbeider med å få på plass arrangementet.

Prosjektkoordinator for Geirangerfjorden verdsarv

Fram til nyttår skal Else Ragni Yttredal arbeide for Stiftinga Geirangerfjorden verdsarv med å koordinere  ulike typer prosjekter stiftelsen er involvert i. Av prosjekter kan nevnes: Hellesylt Hydrogen Hub (HHH), SUSTRANS (knyttet til bærekraftig transport) og Air quality monitoring program (Måling av luftkvalitet i området). Alle prosjektene har som målsetning å bidra til en bærekraftig utvikling i verdensarvområdet.

Metafor arbeider med besøksstrategi

Metafor arbeider på oppdrag fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal med besøksstrategi for Geiranger-Herdalen landskapsvernområde, Kallskaret og Hyskjet naturreservat. Til sammen utgjør de store deler av nordområdet for verdensarvområdet «Vestnorsk fjordlandskap» med delområdene Geirangerfjorden og Nærøyfjorden med omland.