CV

Else Ragni Yttredal

Direkte tlf: 41 61 34 03, E-post: ery@metaforen.no

Praksis 

 • Prosjekttilsett NTNU og Høgskulen i Volda forskingsprosjekt 2018-
  • Twin fjord creating a participatory planning support system for sustainable land management using digital twin technology (NTNU 2021-)
  • SmartPlan Bærekraftig sammfunnsutvikling gjennom samskaping og visuell simulering i planprosesse (Høgskulen i Volda 2018-2023)
  • ProwadLink – benefits through linking sustainable growth with nature protection. EU prosjekt, arbeidspakkeleder forskning på bærekraftig entreprenørskap reiseliv. Sjå også TENS Sustainable tourism enterprises. (NTNU 2019-2023)
  • Forskar og stadfortredande arbeidspakkeleiar SUSTRANS – Sustainable transportation in rural tourism pressure areas (Høgskulen i Volda 2018-2021)
 • Dagleg leiar Metafor FoU og prosjektledelse februar 2016 –  mellom anna med prosjekt:
  • Fjord Cowork. Bu, arbeide og oppleve i fjordane. Konsept og nettside for å utvikle Cowork og Workation initiativ knytt til Geirangerfjorden verdsarv
  • Besøksstrategi Geiranger – Herdalen LVO (For Verneområdestyret Geiranger-Herdalen LVO/Fylkesmannen i Møre og Romsdal)
  • Forskar og stadfortredande arbeidspakkeleiar SUSTRANS – Sustainable transportation in rural tourism pressure areas 2018- (tilsett ved Høgskulen i Volda)
  • Ny næring på gamle tufter (for Volda kommune)
  • Prosjektkoordinator Stiftinga Geirangerfjorden verdsarv (tilsett)
  • Gamle hus – ny bruk (for Stiftinga Geirangerfjorden verdsarv)
  • Verdsarvskulen Eidsdal (for Eidsdal skule)
  • Oppretting av motbakkeløpet 1851 opp ned Norddal
 • Forskar og seniorrådgjevar Møreforsking Volda september 2008- januar, 2016
 • Administrativ leiar og forskar Møreforsking Volda 2006-september 2008
 • Forskar Møreforsking Volda september 2004- januar, 2006
 • Dagleg leiar Steget friluftskompetanse (2002 – 2006)
 • Prosjektleiar Norddal Næringshage (2000-2002)
 • Journalist lokalavisa Storfjordnytt (1998 – 2001)
 • Prosjektleiar internasjonal avdeling Norges Blindeforbund (1997-1998)
 • Forelesar Statsvitskap Universitetet i Asmara, Eritrea (1996-1997)
 • Hovudfagsstudent, prosjektmedarbeidar Forskingsstiftinga Fafo (1994-1996)
 • Landslag lengdeløp skøyter (1986-1994)

Andre prosjekt

 • Kommunereform og lokalt folkehelsearbeid. Helsedirektoratet. (Prosjektmedarbeidar)
 • Boligsosialt arbeid i kommuner med særskilte boligsosiale utfordringer. Husbanken region Midt-Norge (Prosjektleder)
 • FoU-strategi for Vestnorsk Fjordlandskap. Stiftinga Geirangerfjorden verdsarv (Prosjektleiar)
 • Betre samordning av bustadsosiale tenester for personar med psykiske lidingar og rusproblem. Husbanken region Midt-Norge. (Prosjektleiar)
 • Ekstremsport som grunnlag for reiselivsutvikling og busetnad. Forprosjekt Regionale Forskingsfond Vestlandet. (Prosjektleiar.)
 • Effektevaluering av INU-FSF (Prosjektleiar)
 • Kompetanse for ei kunnskapsintensiv framtid. Kva gjer marine og maritime arbeidsplassar i Møre og Romsdal attraktive for høgt utdanna arbeidskraft? (VRI Møre og Romsdal) (Prosjektmedarbeidar)
 • Evaluering av boligsosialt utviklingsprogram Region øst  (Prosjektleiar)
 • Dei nye hendene 2. Familieinnvandrere i helse- og omsorgssektoren (Prosjektmedarbeidar)
 • Dei nye hendene 1: Offentlig sektor i møte med arbeidsinnvandrere (Prosjektmedarbeidar)
 • VRI som innovasjonsfremjande samhandling. Evaluering av VRI Møre og Romsdal. (Prosjektmedarbeidar)
 • Integrert akvakultur. Effektiv utnyttelse av kystsonen? (Prosjektmedarbeidar)
 • New Modes of Governance in Forest policies (EU-prosjekt, Prosjektleiar i delar av perioden)
 • Studieprogramevaluering av bachelorstudium i sosialt arbeid ved Høgskulen i Volda (Prosjektleiar)
 • Velferdsundersøking ved HVO 2008 (Hjelp i analyse)
 • Evaluering av kompensasjonsordninga for bortfall av differensiert arbeidsgjevaravgift (Prosjektmedarbeidar)
 • Evaluering av omstillingsarbeidet i Hareid kommune (Prosjektleiar)
 • Evaluering av omstillinga i Hareid kommune (Prosjektleiar)
 • En sammenligning av tre modeller for å effektivisere behandlingen av akvakultursøknader. (Prosjektleder)
 • Fleire kommunestrukturprosjekt i 2005 (Prosjektmedarbeidar) (også eit meir privat prosjekt i 2015)

Utdanning

 • 2023 PhD Universitetet i Bonn, Tyskland
 • 2011 PhD kurs: Critical Discourse analysis and the analysis and evaluation of argumentation in political discourse
 • 2011 PhD kurs: Discourse analysis: Theory and Method
 • 2010 PhD kurs: How to study governance networks and the networked society. Med paper
 • 2009 PhD kurs Vitskapsteori og etikk. Med vitskapsteoretisk essay.
 • 2000 Medievitskap grunnfag
 • 1996 Cand. Polit. Statsvitskap Universitetet i Oslo. Historie og sosialantropologi grunnfag.

Publikasjonar

Dei fleste av publikasjonane er å finne på Møreforsking sine heimesider: http://www.moreforsk.no/publikasjoner/1051/0/

Artiklar og kapittel i bøker

Yttredal, Else Ragni, Long, Tom and Knudson, Haley (Under review): Towards sustainable tourism SME business model archetypes.

Yttredal, Else Ragni m.fl. (Under review): The digital PSS Communication Matrix. A requirement specification tool to narrow the communication gap in Planning Support System design

Yttredal, Else Ragni, Long, Tomas, Dawo, Hellen and Tippett, Arron Wilde (Under review): How ecolabels influence sustainable tourism SMEs sustainability performance.

Yttredal, Else Ragni, Löffler, Jörg (Under review): The social priorities in unsustainable development. An empirical approach.

Yttredal, Else Ragni og Homlong, Nathalie (2022) Understanding the blurry picture of tourism expenditure in a cruise destination. The case of Geirangerfjord – Norway. Tourism Today 21, 2022, 33-58.

Yttredal, Else Ragni and Homlong, Nathalie (2020): Perception of sustainable development in a local world heritage perspective. Sustainability 2020, 12, 8825. https://doi.org/10.3390/su12218825

Yttredal, Else Ragni and Homlong, Nathalie (2020): Travel Format versus Nationality as Drivers of the Perception of Crowding in a Rural Tourist Destination. Athens Journal of Tourism 7(4); 209 – 226. https://doi.org/10.30958/ajt.7-4-2

Jakobsen, Stig-Erik, Martin Byrkjeland, Finn Ove Båtevik, Inger Beate Pettersen, Ingjerd Skogseid & Else Ragni Yttredal (2012): Continuity and change in path-dependent regional policy development: The regional implementation of the Norwegian VRI programme, Norsk Geografisk Tidsskrift – Norwegian Journal of Geography, 66:3, 133-143

Yttredal, Else Ragni, Bergem, Randi og Ouff, Susanne Moen (2016): Kva rolle spelar verdiar i samordning av det bustadsosiale arbeidet i kommunane? In Jørgen Amdam, Randi Bergem and Finn Ove Båtevik (eds.). Offentleg sektor i endring. Fjordantologien 2016.  Universitetsforlaget.

Yttredal, Else Ragni (2015): «Statlig styring og regional innovasjonspolitikk.», s. 75-94 i Øyvind Strand, Erik Nesset og Harald Yndestad (red.). Fragmentering eller mobilisering? Regional utvikling i Nordvest. Fjordantologien 2014. (Fagfellevurdert, fekk på Fjordkonferansen 2015 Sparebanken Møre sin forskarpris for artikkelen.)

Yttredal, Else Ragni og Blomvik, Katrin (2014): Kva ligg i ein arv? Moglegheiter og utfordringar i eit verdsarvområde. Riss, 2014. Møre og Romsdal fylkeskommune.

Båtevik, Finn Ove, Grimsrud, Gro Marit, Nesse, Jon Gunnar, Nilsen, Etty R., Yttredal, Else Ragni og Årethun, Torbjørn (2013): Kampen om kompetansen – Innovasjon og rekrutteringsutfordringar i regionalt perspektiv. Plan 06/2013, 10-15.

Jakobsen, Stig-Erik, Martin Byrkjeland, Finn Ove Båtevik, Inger Beate Pettersen, Ingjerd Skogseid & Else Ragni Yttredal (2012): Continuity and change in path-dependent regional policy development: The regional implementation of the Norwegian VRI programme, Norsk Geografisk Tidsskrift – Norwegian Journal of Geography, 66:3, 133-143

Yttredal, Else Ragni (2011): Forankring av regionale utviklingstiltak – hva er det? Regionale trender 1/2011, 49-61.

Båtevik, Finn Ove, Olsen, Grethe Mattland og Yttredal, Else Ragni. Nært og nyttig? (Artikkel i Regionale trender. For publisering)

Skogseid, Ingjerd, Jakobsen, Stig-Erik, Yttredal, Else Ragni, Båtevik, Finn Ove, Byrkjeland, Martin og Pettersen, Inger Beate (2010): Innovasjonsteori i møte med realitetane – erfaringar frå den nye VRI satsinga. Plan. Tidsskrift for samfunnsplanlegging, bustad og byplan og regional utvikling 1/2010

Amdam, Jørgen, Tangen, Geir og Yttredal, Else Ragni (2007): Næringsretta utviklingstiltak refleksjonar og implikasjonar. I Regionale trender 2/2007.

Rapportar og notat

2019

Yttredal, Else Ragni Og Homlong, Nathalie (2019): Besøkendes opplevelse av Geirangerområdet. Rapport nr. 92/2019. Høgskulen i Volda.

Yttredal, Else Ragni og Homlong, Nathalie (2019): Forbruk blant besøkende til Geirangerområdet. Rapport nr. 93/2019. Høgskulen i Volda.

Yttredal, Else Ragni, Babri, Sahar, Díez, María (2019): Antall besøkende og kjøretøy i Geirangerområdet 2018. Høgskulen i Volda.

2016
Yttredal, Else Ragni (2016): Final report about Volda and Volda University College. VUC – Department for Public Administration and Planning. Høgskulen i Volda.

2015
Yttredal, Else Ragni (2015): Vestnorsk fjordlandskap – Eit laboraorium for berekraftig utvikling. FoU-strategi for Vestnorsk fjordlandskap 2015 – 2020. (West Norwegian Fjords – A laboratory for sustainable development. Research and development strategy for West Norwegian Fjords 2015 – 2020.) Verdsarv Vestnorsk fjordlandskap og Møreforsking.

Yttredal, Else Ragni, Merete L. Rønneberg, Frode Rønneberg og Knut Grønningsæter (2015): Kommunereform. Utgreiing av alternativ knytt til bygdene Norddal og Eidsdal inn i Stranda kommune. Norddal/Eidsdal.

Bergem, Randi, Kari Bachmann, Lars Julius Halvorsen, Guri Kaurstad Skrove og Else Ragni Yttredal (2015): Kommunereformen og lokalt folkehelsearbeid. Analyse av kommunereformens betydning for lokalt folkehelsearbeid. Rapport nr. 71/2015 Møreforsking Volda.

Yttredal, Else Ragni, Bakke, Gunnvor, Ouff, Susanne Moen og Straume, Kjersti (2015): Samordning av boligsosialt arbeid. Sluttrapport fra kompetanseutviklingsprosjektet «Å koordinere det fragmenterte». Notat nr. 6/2015 Møreforsking Volda.

Yttredal, Else Ragni, Bakke, Gunnvor, Ouff, Susanne Moen og Straume, Kjersti (2015): Samordning av boligsosialt arbeid i Rissa kommune. Delrapport 5 fra kompetanseutviklingsprosjektet «Å koordinere det fragmenterte.». Notat nr. 5/2015 Møreforsking Volda.

Yttredal, Else Ragni, Bakke, Gunnvor, Ouff, Susanne Moen og Straume, Kjersti (2015): Samordning av boligsosialt arbeid i Nærøy kommune. Delrapport 4 fra kompetanseutviklingsprosjektet «Å koordinere det fragmenterte.». Notat nr. 4/2015 Møreforsking Volda.

Yttredal, Else Ragni, Bakke, Gunnvor, Ouff, Susanne Moen og Straume, Kjersti (2015): Samordning av boligsosialt arbeid i Ørland kommune. Delrapport 3 fra kompetanseutviklingsprosjektet «Å koordinere det fragmenterte.». Notat nr. 3/2015 Møreforsking Volda.

Yttredal, Else Ragni, Bakke, Gunnvor, Ouff, Susanne Moen og Straume, Kjersti (2015): Samordning av boligsosialt arbeid i Oppdal kommune. Delrapport 2 fra kompetanseutviklingsprosjektet «Å koordinere det fragmenterte.». Notat nr. 2/2015 Møreforsking Volda.

Yttredal, Else Ragni, Bakke, Gunnvor, Ouff, Susanne Moen og Straume, Kjersti (2015): Samordning av bustadsosialt arbeid i Volda kommune. Delrapport 1 frå kompetanseutviklingsprosjektet «Å koordinere det fragmenterte.». Notat nr. 1/2015 Møreforsking Volda.

2014
Yttredal, Else Ragni, Bergem, Randi, Bakke, Gunnvor og Ouff, Susanne Moen (2014): Mot ein modell for verdibasert matriseleiing. Erfaringar frå arbeid knytt til koordinering av bustadsosialt arbeid i kommunane. Notat nr. 5/2014 Møreforsking Volda.

Yttredal, Else Ragni, Bakke, Gunnvor, Ouff, Susanne Moen og Bergem, Randi (2014): Eit spørsmål om verdiar, tillit og fleksibilitet. Samordning av bustadsosiale tenester for menneske med samtidig rusliding og psykisk liding. Rapport nr. 55/14 Møreforsking Volda

Yttredal, Else Ragni, Ouff, Susanne Moen, Bakke, Gunnvor og Eikrem, Margrethe (2014): Boligsosialt arbeid og organisering. Et utviklingsprosjekt for kommuner med utfordringer i å koordinere det boligsosiale arbeidet. Notat nr. 4/14 Møreforsking Volda.

Dvergsdal, Geirmund og Yttredal, Else Ragni (2014): Effektevaluering av INU-FSF – effektar for regionen, kommunane og bedriftene. Rapport nr. 47 Møreforsking.

2013
Båtevik, Finn Ove, Yttredal, Else Ragni og Hanche-Olsen, Marte (2013): Kompetanse for ei kunnskapsintensiv framtid. Kva gjer marine og maritime arbeidsplassar i Møre og Romsdal attraktive for høgt utdanna arbeidskraft? Rapport nr. 38 Møreforsking Volda.

Yttredal, Else Ragni, Susanne Moen Ouff og Marte Hanche-Olsen (2013): Om å ha to fugler i hånden samtidig. Evaluering av boligsosialt utviklingsprogram. Sluttrapport. Rapport nr. 35 Møreforsking Volda.

Yttredal, Else Ragni, Geirmund Dvergsdal, Fredrik Sigurdh, Gunnvor Karita Bakke, Anne Natvig (2013): Ekstremsport, business og bulyst. Om samanhengen mellom ekstremsport, reiseliv og busetting. Rapport nr. 34 Møreforsking Volda.

2012
Ouff, Susanne og Yttredal, Else Ragni (2012): Boligsosialt arbeid og planlegging II. Notat 1/2012. Møreforsking Volda.

2011
Yttredal, Else Ragni, Dvergsdal, Geirmund og Amdam, Jørgen (2011): Kvar trykkjer skoen? Om effektar, organisering og flaskehalsar i innovasjonsarbeidet i Sogn og Fjordane. Rapport 24/2011. Møreforsking Volda og Høgskulen i Volda

Bergem, Randi, Yttredal, Else Ragni og Hanche-Olsen, Marte (2011): Fundamentet er lagt. Rapport 25/2011. Møreforsking Volda

Hanche-Olsen, Marte, Båtevik, Finn Ove, Olsen, Grethe Mattland, Yttredal, Else Ragni (2011): Dei nye hendene – Familieinnvandrere i helse- og omsorgssektoren. Rapport nr. 23. Møreforsking Volda.

Hanche-Olsen, Marte, Båtevik, Finn Ove, Olsen, Grethe Mattland og Yttredal, Else Ragni (2011): Dei nye hendene – Offentlig sektor i møte med arbeidsinnvandrere. Rapport nr. 22. Møreforsking Volda.

Yttredal, Else Ragni, Ouff, Susanne Moen og Hanche-Dalseth, Marte (2011): Iverksetting. Refleksjonsnotat knyttet til Boligsosialt utviklingsprogram. Notat 3/2011 Møreforsking Volda.

2010
Hanche-Dalseth, Marte, Yttredal, Else Ragni, Bergem, Randi og Ouff, Susanne Moen (2010): Boligsosialt utviklingsprogram. Delrapport 2010. Rapport nr. 11/2010. Møreforsking Volda.

Ouff, Susanne Moen, Yttredal, Else Ragni og Hanche-Dalseth (2010): Boligsosialt arbeid og planlegging. Notat 22/2010. Møreforsking Volda.

Yttredal, Else Ragni og Hauge, Olav (2010): Ei evaluering av omstillinga i Hareid kommune 2004-2007. Notat 10/2010. Møreforsking, Volda

Båtevik, Finn og Yttredal, Else Ragni  (2010): VRI som innovasjonsfremjande samhandling – erfaringar frå VRI Møre og Romsdal per juni 2010. Notat 9/2010, Møreforsking Volda.

Yttredal, Else Ragni (2010): Å analysere utviklingen av nettverk – et analyseopplegg. Notat 8/2010, Møreforsking Volda.

Yttredal, Else Ragni (2010): Forankring som strategisk og kommunikativ handling. Vitenskapsteoretisk essay. Notat 7/2010, Møreforsking Volda.

2009
Stene, Anne, Yttredal, Else Ragni, Aas, Grete Hansen, Solevåg, Stein Eric (2009): Integrert akvakultur. Effektiv utnyttelse av kystsonen? Effekt på arealbinding og interessekonflikter? Rapport. Møreforsking Marin.

2008
Yttredal, Else Ragni, Tangen, Geir og Ouff, Susanne Moen (2008): En sammenligning av tre modeller for å effektivisere behandlingen av akvakultursøknader. Arbeidsrapport nr. 230 Møreforsking Volda.

Ouff, Susanne Moen, Yttredal, Else Ragni og Halvorsen, Lars Julius (2008): The Living Forests Process. A Laboratory for New Modes of Governance in Forest Policies. Forschungsbericht/Research report 4-2008. Institut für Wald-, Umwelt- und Ressourcenpolitik der Universität für Bodenkultur Wien.

Yttredal, Else Ragni (2008): I skjeringsfeltet mellom teori og praksis. Studieprogramevaluering – bachelorstudia i sosialt arbeid ved Høgskulen i Volda. Delrapport. Notat 5/2008. Møreforsking Volda/Høgskulen i Volda.

Yttredal, Else Ragni og Viig, Tine Grieg (2008): Velferd for alle? Velferdsundersøkinga ved HVO 2008. Notat 3/2008, Møreforsking Volda.

Ouff, Susanne Moen, Yttredal, Else Ragni og Halvorsen, Lars Julius (2008): The Living Forests Process (1995-2006) A Laboratory for New Modes of  Governance in Forest Policies. New Modes of  Governance for Sustainable Forestry in Europe. Main Assessment Study, Møreforsking Volda, Norway. Work Report no: 218.

2007
Yttredal, Else Ragni, Hervik, Arild, Bræin, Lasse og Amdam, Jørgen (2007): Kompensasjonsordninga for bortfall av differensiert arbeidsgjevaravgift. Eit regionalpolitisk eksperiment. Forskingsrapport nr. 63, Møreforsking Volda.

2006
Båtevik, Finn Ove og Yttredal, Else Ragni (2006): Evaluering av utviklingsarbeidet i kommunane Halsa, Tingvoll og Surnadal. www.mrfylke.no

Yttredal, Else Ragni (2006): Å mobilisere for endring. Ei evaluering av omstillingsprosessen i Hareid kommune. Arbeidsrapport nr. 199, Møreforsking Volda.

Båtevik, Finn O., Tangen, Geir og Yttredal, Else Ragni (2006): Med utkantbutikken i sentrum. Evaluering av Merkantilt kompetanseprogram for utkantbutikkane i regionane. Arbeidsrapport nr. 188, Møreforsking Volda.

Rusten Grete, Pettersen, Inger Beate, Nødland, Svein Yngve, Farsund, Arild Aurvåg, Hauge, Jarleiv, Aall, Carlo, Brandshaug, Ståle og Yttredal, Else Ragni (2006): Opplevelsesnæringene i Vestlandsbygdene. Betingelser, strategier og muligheter. SNF-rapport nr. 07/06. Bergen, 2006.

2005
Rye, Mette og Yttredal, Else Ragni (2005): Følgjestudie av kap. 551, post 61 ”Næringsrettede utviklingstiltak – kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. Prosess- og profilanalyse. Arbeidsrapport nr. 181, Møreforsking Volda, Møreforsking Molde.

Yttredal, Else Ragni (2005): Nivåforskyving 2004. Ei undervegsevaluering av omleggingane i landbruksforvaltninga i Møre og Romsdal. Arbeidsrapport nr. 178, Møreforsking Volda.

Amdam, Jørgen, Dyrhol, Inge og Yttredal, Else Ragni (2005): På veg mot det nye Sunnmøre. Kommunar organisert etter konsernmodellen. Arbeidsrapport nr. 176, Møreforsking Volda.

Amdam, Jørgen, Barstad, Johan, Dyrhol, Inge og Yttredal, Else Ragni (2005): Kommunestruktur Romsdal og Nordmøre. Arbeidsrapport nr. 175, Møreforsking Volda.

Yttredal, Else Ragni (2005): Med naturen som arbeidsplass. En studie av friluftslivsbedrifter i Møre og Romsdal. Steget Friluftskompetanse.

Tidligare
Yttredal, Else Ragni (1996): Bruk av midler i særforbundene. Fafo-notat 1996:7.